Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Zasiłek chorobowy sędziego i prokuratora niższy o 20%

Zasiłek chorobowy sędziego i prokuratora niższy o 20%

0
Zasiłek chorobowy sędziego i prokuratora niższy o 20%

Z dniem 1 czerwca weszły w życie przepisy obniżające o 20% wynagrodzenie przysługujące prokuratorom i sędziom za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim.

 

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2014 poz. 504) zawiera zapisy analogiczne do ustawy dotyczącej funkcjonariuszy służb mundurowych, w stosunku do których również przyjęto przepisy obniżające wynagrodzenie za czas choroby (więcej na ten temat:  Weszła w życie ustawa obniżająca zasiłki chorobowe mundurowych).

Nowelizacja zrównuje sytuację prawną osób pełniących służbę prokuratorską albo sprawujących urząd na stanowisku sędziego z sytuacją, w jakiej znajdują się pracownicy objęci powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego w razie nieobecności w pracy z powodu choroby. Taka sama zasada odnosić się będzie również do sędziów sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz sędziów sądów wojskowych, ze względu na to, że dotyczące ich pragmatyki służbowe nakazują odpowiednie stosowanie przepisów normujących prawa i obowiązki sędziów sądów powszechnych oraz sędziów Sądu Najwyższego. Ponadto omawianymi zmianami objęci zostaną asesorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, do których to stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prokuratorów tych prokuratur.

Ustawa przewiduje, że sędziowie i prokuratorzy w przypadku nieobecności w pracy z powodu choroby otrzymają 80% wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku, co jest podyktowane względami systemowymi, tj. koniecznością zapewnienia powiązania z instytucją przejścia sędziego/prokuratora w stan spoczynku.

W ustawie przewidziano katalog przypadków, w których ze względu na szczególne okoliczności wynagrodzenie pomimo nieobecności z powodu choroby będzie wypłacane nadal w wysokości 100%. Dotyczy to następujących sytuacji:

1)    wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy,

2)    choroby przypadającej w okresie ciąży,

3)    choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności sędziego,

4)    choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności sędziego, stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ,

5)    poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

B. Opar, Źródło: www.sejm.gov.pl