Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych w świetle zmian w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych w świetle zmian w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym

0
Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych w świetle zmian w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym

Zasiłki dla opiekunów, przysługujące osobom sprawującym opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, nie będą podlegać egzekucji. Takie rozwiązania wprowadza ustawa z dn. 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567), zwana dalej „ustawą z dnia 04.04.2014 r.”.

Wspomniana ustawa realizuje wyrok TK i przywraca świadczenia osobom opiekującym się niepełnosprawnymi, do których opiekunowie utracili prawo z dniem 01.07.2013 r. wskutek ustawy z dn. 07.12.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548, ze zm.). Ustawa z dnia 04.04.2014 r. umożliwia ponowne uzyskanie przez opiekunów prawa do zasiłku – wniosek w tej sprawie może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 15.05.br.). Jednocześnie koniecznym się stało wprowadzenie odpowiednich rozwiązań mających na celu ochronę zasiłku dla opiekunów przed czynnościami o charakterze egzekucyjnym. W związku z tym dokonano korekty brzmienia następujących przepisów:

  • art. 833 § 6 ustawy z dn. 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.),
  • art. 10 § 4 ustawy z dn. 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

W obydwu przepisach uzupełniono katalog świadczeń niepodlegających egzekucji o zasiłki dla opiekunów. Oznacza to zatem, że nie podlegają egzekucji:

  • świadczenia alimentacyjne i świadczenia pieniężne wypłacane w przypadkach bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • świadczenia rodzinne oraz dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
  • zasiłki dla opiekunów,
  • świadczenia z pomocy społecznej.

Przedstawione powyżej zmiany wchodzą w życie z dniem 15.05.2014 r.

Maciej Ofierski