Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Zasiłki macierzyńskie – zmiany obowiązujące od 17.06.2013 r.

Zasiłki macierzyńskie – zmiany obowiązujące od 17.06.2013 r.

0
Zasiłki macierzyńskie – zmiany obowiązujące od 17.06.2013 r.

Ustawa z dnia 28.05.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 675), wprowadzająca modyfikacje do k.p. w zakresie uprawnień rodzicielskich, zawiera także zmiany w przepisach określających wysokość oraz zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich.

Art. 11 nowelizacji z dnia 28.05.2013 r. przewiduje zmiany do ustawy z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą chorobową”. 
Nowelizując wymienioną ustawę, zachowano zasadę, że miesięczny zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku przysługuje za okres ustalony przepisami k.p. jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego. W przypadku okresu określonego w regulacjach kodeksowych jako okres urlopu rodzicielskiego – miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 31 ust. 3 ustawy chorobowej – miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku:

  • ubezpieczonej będącej pracownicą, która złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym ustawowym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym należnym wymiarze,
  • ubezpieczonej niebędącej pracownicą, która wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze złożyła w terminie i na zasadach określonych w art. 1791 k.p.,
  • ubezpieczonego będącego pracownikiem, który złożył wniosek o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 183 § 3 k.p., a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym ustawowym wymiarze,
  • ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, który wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze złożył w terminie i na zasadach określonych w art. 1824 k.p.
  • – wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

W razie rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo okresowi dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części bądź w przypadku rezygnacji z zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze – przysługuje jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru zasiłku, pod warunkiem niepobrania zasiłków macierzyńskich za okres odpowiadający okresom tych urlopów. W takich oko-licznościach stosuje się odpowiednio art. 64 ustawy chorobowej, dotyczący terminów wypłat zasiłków.
W art. 29 ust. 4a ustawy chorobowej, określającym uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego – ojca dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową, aby opiekować się dzieckiem, w przypadku skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej – matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni, dodano zapis przewidujący odpowiednie stosowanie cyt. przepisu do matek, które skróciły okres urlopu macierzyńskiego przysługującego na podstawie odrębnych regulacji.
Zmiany w art. 29 ust. 5 i 7 ustawy chorobowej polegają na uwzględnieniu w brzmieniu tych regulacji nowego uprawnienia przysługującego na mocy przepisów k.p., tj. urlopu rodzicielskiego. Zaktualizowano także treść art. 29a ustawy chorobowej, wskazującego okoliczności, w których zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka. Uchylony został jednocześnie ust. 3 w art. 29 ustawy chorobowej regulujący kwestie prawa do zasiłku macierzyńskiego w okresie korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego.

Zmiany w ustawie chorobowej wchodzą w życie z dniem 17.06.2013 r.

Maciej Ofierski