Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Zatrudnianie cudzoziemców – jednolite teksty aktów wykonawczych

Zatrudnianie cudzoziemców – jednolite teksty aktów wykonawczych

0

W Dzienniku Ustaw z dnia 20.01.2015 r. opublikowane zostały jednolite teksty rozporządzeń określające przypadki, w których cudzoziemiec może podjąć pracę w RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę oraz okoliczności, w jakich zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na ustawowe warunki wydawania tych zezwoleń.

 

♦ rozp. ws. przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

W załączniku do obwieszczenia MPiPS z dn. 30.12.2014 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 95) zawarto jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 20.07.2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. Nr 155, poz. 919). W jednolitym tekście wymienionego aktu wykonawczego uwzględniono zmianę wprowadzoną na podstawie rozp. nowelizującego, wydanego przez MPiPS dnia 28.11.2013 r. (Dz.U. poz. 1507). Zmiany pominięte w jednolitym tekście zawarto w ust. 2 obwieszczenia MPiPS z dn. 30.12.2014 r. (jest to przepis przejściowy oraz zapis stanowiący, iż rozp. nowelizujące wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r.).
W § 1 rozp. MPiPS z dn. 20.07.2011 r. wskazano przypadki, w których wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium RP jest dozwolone bez konieczności ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na pracę.

♦ rozp. ws. określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania tych zezwoleń

W załączniku do obwieszczenia MPiPS z dn. 30.12.2014 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 97) ogłoszono jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 29.01.2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. Nr 16, poz. 85). W jednolitym tekście powołanego aktu wykonawczego uwzględniono zmiany wynikające z rozp. nowelizującego, które minister pracy wydał dnia 09.12.2010 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 1560) oraz rozp. wydanego przez MPiPS dnia 28.11.2013 r. (Dz.U. poz. 1534). Przepisy przejściowe oraz zawierające informacje o terminach wejścia w życie ww. rozp. zmieniających pominięto w jednolitym tekście rozp. MPiPS z dn. 29.01.2009 r. (zostały te regulacje wyszczególnione w ust. 2 obwieszczenia MPiPS z dn. 30.12.2014 r.).
Rozp. MPiPS z dn. 29.01.2009 r. wskazuje przypadki, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na warunki wydawania tych zezwoleń, określone w art. 88c ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

Maciej Ofierski