Strona główna Pracownik młodociany Zasady zatrudniania Zatrudnianie młodocianych przy wykonywaniu lekkich prac

Zatrudnianie młodocianych przy wykonywaniu lekkich prac

0

Pracownika młodocianego można zatrudnić nie tylko w celu przygotowania zawodowego. Należy jednak pamiętać o szczególnych zasadach zatrudniania młodocianych.

Zasady zatrudniania pracowników młodocianych przy lekkich pracach

Przepisy k.p. dopuszczają możliwość zatrudnienia młodocianego w innym celu niż przygotowanie zawodowe – zgodnie z art. 2001 § 1 k.p. młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.
 

Lekkie prace nie mogą powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie mogą utrudniać młodocianemu wypełnienia obowiązku szkolnego.


Pracodawca jest obowiązany określić
w regulaminie pracy bądź w odrębnym zarządzeniu wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe. Ustalenie wykazu następuje po uzyskaniu przez pracodawcę zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Ponadto wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy.
 

Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym wymienionych w rozp. RM z dn. 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047).


Przed przystąpieniem młodocianego do pracy pracodawca jest obowiązany zapoznać go z wykazem
lekkich prac (art. 2001 § 5 k.p.).

Czas pracy młodocianego zatrudnionego przy lekkich pracach

Ustalając wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego zatrudnionego przy lekkiej pracy – pracodawca uwzględnia tygodniową liczbę godzin nauki wynikającą z programu nauczania i z rozkładu zajęć szkolnych młodocianego.

Konsekwencją powyższego uregulowania jest konieczność stosowania przez pracodawcę następujących limitów w zakresie czasu pracy młodocianych zatrudnionych przy lekkich pracach:

  • do 12 godzin tygodniowow okresie odbywania zajęć szkolnych; w dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekroczyć 2 godzin,
  • do 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu w okresie ferii szkolnych; dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może jednak przekroczyć 6 godzin.

 

Wskazane maksymalne wymiary czasu pracy obowiązują także wówczas, gdy młodociany jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. W związku z tym przed nawiązaniem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek uzyskania od młodocianego oświadczenia o zatrudnieniu albo niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy (art. 2002 § 4 k.p.).