Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Zgłoszenie otrzymania darowizny – opublikowano nowy wzór formularza SD-Z2

Zgłoszenie otrzymania darowizny – opublikowano nowy wzór formularza SD-Z2

0
Zgłoszenie otrzymania darowizny – opublikowano nowy wzór formularza SD-Z2

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1379 opublikowano rozp. MF dnia 01.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, które dostosowuje wzór formularza SD-Z2 do nowego brzmienia ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podlegają mu:

  • nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

a) dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,

b) darowizny, polecenia darczyńcy,

c) zasiedzenia,

d) nieodpłatnego zniesienia współwłasności,

e) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,

f) nieodpłatnej: renty użytkowania oraz służebności;

  • nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
  • nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci;
  • nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest złożenie zgłoszenia SD-Z2.

Opublikowanie nowego wzoru formularza SD-Z2 stało się konieczne z uwagi na zmianę brzmienia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06.06.2009 r. o podatku od spadków i darowizn (t. jedn. Dz.U. 2009 nr 93 poz. 768, z późn. zm.). Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatnik w przypadku nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny (polecenia darczyńcy) może udokumentować ich otrzymanie nie tylko na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (jak było dotychczas), ale także na inny rachunek płatniczy.

W związku z powyższym w formularzu SD-Z2 zmianie ulega część H – „Sposób przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy”, tak aby uwzględniał wszystkie formy otrzymania środków pieniężnych uprawniające do zwolnienia z podatków od spadków i darowizn.

Ponadto zmienia się część J – „Oświadczenie i podpis nabywcy (pełnomocnika)” w ten sposób, że zmodyfikowana zostaje nazwa tej części oraz usuwa się oświadczenie o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Zmiana ta wynika z faktu, że przepisy ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, z późn. zm.) nie uzależniają odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością od złożenia powyższego oświadczenia. Klauzula oświadczenia nie ma więc charakteru prawnie relewantnego dla odpowiedzialności podatników.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 25 października 2014 r.

Zgodnie z § 2 cyt. rozp. w przypadku gdy nabycie środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy jest udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy podatnika albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r., podatnik może złożyć zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

B. Opar
Źródło: www.rcl.gov.pl