Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Zmiany w zakresie stosunku pracy pracowników nadleśnictwa – nowela ustawy o lasach

Zmiany w zakresie stosunku pracy pracowników nadleśnictwa – nowela ustawy o lasach

0
Zmiany w zakresie stosunku pracy pracowników nadleśnictwa – nowela ustawy o lasach

W Dzienniku Ustaw z dnia 04.08.br. pod pozycją 1032 opublikowano ustawę z dn. 10.06.2014 r., która stanowi nowelę do ustawy z dn. 28.11.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.). Zmiana wynikająca z nowelizacji dotyczy kwestii związanych z podstawą zatrudnienia niektórych pracowników nadleśnictw.

 

Dotychczasowe przepisy ustawy o lasach przewidywały, że nadleśniczy powołuje i odwołuje:

  • zastępców nadleśniczego w uzgodnieniu z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
  • głównego księgowego nadleśnictwa,
  • inżyniera nadzoru,
  • leśniczego.

Powyższe uprawnienia unormowano w art. 35 ust. 1 pkt 2b ustawy o lasach. Przygotowując nowelę do ustawy o lasach, zwrócono uwagę na fakt, iż zatrudnienie wymienionych powyżej osób na podstawie powołania nie gwarantuje im wystarczającej ochrony stosunków pracy. W związku z tym w ustawie zmieniającej z dn. 10.06.2014 r. przyjęto założenie, zgodnie z którym pracownicy wskazani w art. 35 ust. 1 pkt 2b ustawy o lasach będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę.

Tryb powołania będzie nadal stosowany, jednak wyłącznie w odniesieniu do nadleśniczych. Nowela z dn. 10.06.2014 r. przewiduje zatem uchylenie w art. 35 ust. 1 ustawy o lasach pkt 2b, co oznacza likwidację uprawnienia nadleśniczego do powoływania i odwoływania osób wymienionych w tym przepisie.

W ustawie nowelizującej zawarto ponadto regulację przejściową (art. 2) stanowiącą, że stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie powołania, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2b ustawy o lasach, przekształcają się w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej w stosunki pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Omawiana nowela wchodzi w życie z dniem 19.08.2014 r.