Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Zwiększenie nadzoru nad krótką sprzedażą

Zwiększenie nadzoru nad krótką sprzedażą

0
Zwiększenie nadzoru nad krótką sprzedażą

Z dniem 30 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73), która dostosowuje prawo krajowe do regulacji unijnych w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego. Nowelizacja wdraża też przepisy UE dotyczące instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.

 

Ustawa m.in. reguluje krótką sprzedaż, czyli transakcje, dzięki którym inwestorzy mogą zarabiać na spadkach kursów papierów wartościowych, niebędących ich własnością. Zgodnie z nowelizacją, krajowym organem nadzoru w sprawach przestrzegania regulacji UE będzie Komisja Nadzoru Finansowego. KNF będzie m.in. mogła podejmować określone działania interwencyjne – nakładać ograniczenia i zakazy na transakcje krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego w sytuacji zagrożenia dla stabilności finansowej.

Ponadto, w nowelizacji uregulowano sposób funkcjonowania nowych, z punktu widzenia Polski, podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego, tj. kontrahentów centralnych (CCP) oraz repozytoriów transakcji. Ustawa przewiduje też m.in., że za naruszenie przepisów dotyczących krótkiej sprzedaży i instrumentów pochodnych KNF – w zależności od rodzaju naruszenia – będzie mogła nałożyć kary od 500 tys. zł do 1 mln zł, albo do 10-krotności korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku transakcji lub do 10 proc. przychodu, ale nie więcej niż 10 mln zł.

Źródło: www.sejm.gov.pl