Strona główna Aktualności prawa pracy ZUS Zwiększenie wysokości dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – zmiany od 01.01.2015 r.

Zwiększenie wysokości dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – zmiany od 01.01.2015 r.

0
Zwiększenie wysokości dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – zmiany od 01.01.2015 r.

Z dniem 01.01.2015 r. weszły w życie zmiany do rozp. MPiPSA z dn. 15.11.2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694), których celem jest zwiększenie wysokości dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Wspomniane modyfikacje wprowadzono na mocy rozp. nowelizującego, wydanego przez ministra pracy dnia 12.12.2014 r. (Dz.U. poz. 1937).

W ramach omawianej noweli zmieniono brzmienie ust. 1 i 2 w § 6 rozp. MPiPS z dn. 15.11.2007 r. Oznacza to, że od 2015 r. wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ulega zwiększeniu i wynosi odpowiednio:

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w M.P. (dalej jako „przeciętne wynagrodzenie”), w stosunku do dotychczasowych 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16–24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia (do końca 2014 r. 25% przeciętnego wynagrodzenia) – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia (dotychczas – 23% przeciętnego wynagrodzenia) – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia (dotąd – 18% przeciętnego wynagrodzenia) – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia (dotychczas 18% przeciętnego wynagrodzenia) – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Zwiększono ponadto, z 35% do 40% przeciętnego wynagrodzenia, wysokość dofinansowania pobytu osoby niepełnosprawnej znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Powyższe dofinansowanie może być przyznane na podstawie § 6 ust. 2 rozp. MPiPS z dn. 15.11.2007 r.

W rozp. zmieniającym z dn. 12.12.2014 r. zawarto także regulację przejściową (§ 2), zgodnie z którą wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym złożone, a nierozpatrzone przed dniem 01.01.2015 r., rozpatruje się na podstawie dotychczasowych przepisów.

Maciej Ofierski