Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe Zwolnienie podatkowe refundacji na wyposażenie stanowiska pracy

Zwolnienie podatkowe refundacji na wyposażenie stanowiska pracy

0
Zwolnienie podatkowe refundacji na wyposażenie stanowiska pracy

Czy otrzymana refundacja na wyposażenie stanowiska pracy będzie stanowić przychód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2013 r. (data wpływu 5 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowizji od udzielonej gwarancji bankowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – Zakład Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarł w dniu 19 kwietnia 2011 r. umowę o refundacji kosztów w kwocie 19.000 zł na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy bezrobotnego skierowanego przez R. przeznaczonych na zakup środka trwałego.

Wnioskodawca podał, że „refundację Urząd Pracy przyznał na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla przyznawania bezrobotnemu oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 62 poz. 512)”.
Spółka zakupiła zgodnie z umową kamerę termowizyjną, na którą otrzymała refundację.

W związku z powyższym do kosztów uzyskania za rok 2011 nie zaliczono odpisów amortyzacyjnych od zakupionych środków trwałych; jednocześnie nie zaliczono do przychodów z działalności gospodarczej refundacji w wysokości odpowiadającej wartości netto nabytych środków trwałych w kwocie netto 19.000 zł. Kwotę tą wykazano w CIT-8/0 za 2011 r. jako przychód zwolniony. Zabezpieczeniem zwrotu przez Spółkę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest bezwarunkowa gwarancja bankowa na 140% przyznanej refundacji, płatna na każde wezwanie Urzędu Pracy i obowiązująca do 31 grudnia 2013 r. Z tytułu udzielonej gwarancji bank pobiera prowizję w wysokości 0,6% salda gwarancji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana refundacja na wyposażenie stanowiska pracy będzie stanowić przychód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana dotacja stanowi przychód zwolniony. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgadnie z art. 16a-16m.

Mając na uwadze powyższy przepis Wnioskodawca stwierdza, iż refundacja otrzymana przez Spółkę stanowi przychód zwolniony. Wartość 19.000 zł jako przychód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca wykazał w poz. 8 informacji CIT-8/0. W ocenie Wnioskodawcy zachowanie to było prawidłowe.

Możliwość otrzymania przez Spółkę środków, o których mowa, wynika z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) – dalej u.p.z.r.p. Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 pkt 1 u.p.z.r.p. starosta z Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Odpowiadając na pytanie o zwolnienie od podatku tych środków Wnioskodawca stwierdza, że zostały one w części przeznaczone na zakup środków trwałych podlegających amortyzacji. Tak więc w tej części, w jakiej środki te zostały przeznaczone na zakup środka trwałego otrzymane dofinansowanie będzie wolne od podatku dochodowego.

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Otrzymywana refundacja jest uznawana za „zwrot wydatków na zakup środków trwałych”. Oznacza to, że w tej części – w jakiej zakup środków trwałych został sfinansowany refundacją – amortyzacja nie stanowi kosztu podatkowego.

Potwierdza to także pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 27 lipca 2007 r., nr …., w którym stwierdzono m.in.: „Otrzymane przez Panią z Funduszu Pracy środki na zakup środków trwałych są formą zwrotu wydatków poniesionych na ich nabycie i mieszczą się w pojęciu „zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie”. Bez znaczenia pozostaje fakt, że środki finansowe otrzymała Pani przed dokonaniem wydatków. Należy bowiem uwzględnić jednoznaczne intencje przyznania środków z Funduszu Pracy, które miały służyć m.in. sfinansowaniu „za Podatnika” zakupu środków trwałych. W omawianym przypadku trzeba mieć na uwadze ostateczny rezultat jakim jest rzeczywista refundacja poniesionych przez Panią wydatków”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W świetle powyższego, otrzymana dotacja, co do zasady, stanowi przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawarł w dniu 19 kwietnia 2011 r. umowę o refundacji kosztów w kwocie 19.000 zł na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy bezrobotnego skierowanego przez R. przeznaczonych na zakup środka trwałego. Spółka zakupiła zgodnie z umową kamerę termowizyjną, na którą otrzymała refundację. W związku z powyższym do kosztów uzyskania za rok 2011 nie zaliczono odpisów amortyzacyjnych od zakupionych środków trwałych; jednocześnie nie zaliczono do przychodów z działalności gospodarczej refundacji w wysokości odpowiadającej wartości netto nabytych środków trwałych w kwocie netto 19.000 zł. Kwotę tą wykazano w CIT-8/0 za 2011 r. jako przychód zwolniony.

W przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a – 16m.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 cyt. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a – 16m, z uwzględnieniem art. 16.

Przepis art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w pkt 48, stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a -16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Oznacza to, że wszelkie dotacje, subwencje, dopłaty otrzymane środki pieniężne stanowiące zwrot podatnikowi poniesionych wydatków na nabycie środków trwałych wchodzą w zakres postanowień powołanego art. 16 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy.

Reasumując, otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy dotacja w części dotyczącej refundacji zakupu środków trwałych stanowi przychód zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wydatki sfinansowane z tej dotacji stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 września 2013 r. nr IPTPB3/423-203/13-2/GG