Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych – nowe regulacje wykonawcze

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych – nowe regulacje wykonawcze

0

Z dniem 01.01.2015 r. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MPiPS z dn. 23.12.2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1987), które wydano w związku z ostatnią nowelizacją ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą rehabilitacyjną”.

Zmiany do ustawy rehabilitacyjnej, wprowadzone na podstawie nowelizacji z dn. 28.11.2014 r. z dniem 01.01.2015 r., objęły także przepisy art. 26 i 26d, które – na szczeblu wykonawczym – są realizowane zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy. Dlatego też, w celu ujednolicenia procedur, wydano nowy akt wykonawczy, uchylając jednocześnie dotychczasowe regulacje, czyli rozp. MPiPS z dn. 11.03.2011 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 316, ze zm.).
Jak wynika z uzasadnienia do projektu nowego rozp., zachowano w nim w znacznej mierze rozwiązania poprzedniego aktu wykonawczego, modyfikując jedynie te postanowienia, które odnoszą się do spraw inaczej uregulowanych nowelizacją do ustawy rehabilitacyjnej. W § 4–10 rozp. MPiPS z dn. 23.12.2014 r. określone zostały rodzaje kosztów, które mogą być objęte zwrotem.
Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów składa się, w zależności od przypadku, do PFRON lub starosty. Wzór wniosku, oznaczony symbolem Wn-KZ, stanowi załącznik do omawianego rozp. W stosunku do wzoru określonego w dotychczasowych przepisach nowy dokument został uzupełniony o część IV, zawierającą informacje o pracowniku, który ma odbywać szkolenie w zakresie pomocy pracownikom niepełnosprawnym w pracy. Korekty, jakich dokonano w pozostałych częściach wniosku, mają redakcyjny bądź porządkujący charakter. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w § 12 ust. 1 cyt. rozp., przy czym starosta może żądać od pracodawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku. Starosta pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy rehabilitacyjnej. Jeżeli wniosek rozpatrzono pozytywnie, starosta informuje pracodawcę o tym fakcie, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Powyższe rokowania powinny dobiec końca w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W ciągu 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera z pracodawcą umowę o zwrot kosztów, która powinna określać warunki i zobowiązania wyszczególnione w § 15 ust. 1–5 cyt. rozp.
Wypłata środków w kwocie wynikającej z negocjacji następuje po przedstawieniu dokumentów wymienionych w § 18 omawianego rozp. (m.in. pozytywna opinia PIP odpowiednio o przystosowaniu lub o spełnieniu warunków bhp na stanowisku pracy lub pomieszczeniach zakładu pracy).
Zgodnie z § 19 cyt. rozp. pracodawca przechowuje dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami tego rozp. przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

Rozp. MPiPS z dn. 23.12.2014 r. (Dz.U. poz. 1987) będzie obowiązywać do dnia 30.06.2021 r., czyli do terminu, do jakiego pozostanie w mocy rozp. Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Maciej Ofierski